Politica de confidentialitate

Politica de confidentialitate

 1. Introducere


Confidențialitatea datelor dvs. contează pentru noi. Ne luăm foarte serios responsabilitatea de aproteja datele personale pe care ni le furnizați. Această politică de confidențialitate, pe care o actualizăm din când în când, explică ce tipuri de date colectăm, în ce scop, modul în care le  folosim și protejăm aceste date și drepturile dvs. cu privire la prelucrarea datelor personale.


2. Operatorul datelor dvs.


Firma: GLOBAL MARKETING IT S.R.L., cu sediul în Bucuresti, Str. Sold. Tane Dumitru, nr. 222, Sector 2 având cod de identificare fiscală RO 39032202, fiind înregistrată la Oficiul National al Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/3674/2018, colecteaza şi prelucreaza mai multe categorii de date personale ceea ce în conformitate cu legislaţia în domeniul protecţiei datelor, ne califică drept operator al acestor date cu caracter personal. Contextul legislativ conform cerinţelor Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulatie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE, denumit „Regulamentul GDPR” aplicabil din data de 25 mai 2018, avem obligaţia de a administra în conditii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizati prin utilizarea site-ului nostru, a serviciilor noastre sau în legătură cu activitatea noastră, în acord cu prevederile Regulamentului GDPR. Pentru mai multe detalii privind continutul acestei norme juridice, vă rugăm să accesaţi urmatorul link: 

https://eur-lex.europa.eu/lega...


3. Responsabilul cu protecţia datelor cu caracter personal


Am desemnat un responsabil cu protectia datelor cu caracter personal pe care il puteti contacta inlegatura cu orice chestiune legata de prelucrarea datelor dvs., precum si pentru exercitareadrepturilor dvs. potrivit dispozitiilor legale aplicabile, in special daca aveti intrebari sau nelamuriricu privire la modul in care noi prelucram datele dvs. cu caracter personal. Adresa de e-mail la careputeti contacta responsabilul cu protectia datelor este: dpo@ global-marketing.ro


4. Aplicabilitate

Prezenta politica de confidentialitate se aplica tuturor persoanelor vizate de procesele de
prelucrare a datelor cu caracter personal efectuate de GLOBAL MARKETING IT S.R.L., aceste persoane putand fi Vizitatori și utilizatori ai site-urilor BUSSK.RO sau BUSSK.COM
Parteneri contractuali precum furnizori, vânzători, clienți, colaboratori, invitati cu care
sunt încheiate contracte privind cesiunea drepturilor de autor (“Parteneri comerciali”).


5. Principiile prelucrării datelor cu caracter personal


Datele cu caracter personal colectate vor fi prelucrate în mod legal, echitabil și transparent față de persoana vizată („legalitate, echitate și transparență”), colectate în scopuri determinate, explicite și legitime și nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri („limitări legate de scop”), adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate („reducerea la minimum a datelor”), exacte și în cazul în care este necesar, vor fi actualizate („exactitate”), păstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioadă care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele („limitări legate de stocare”), prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare („integritate și confidențialitate”).


6. Cum colectăm şi prelucrăm datele dvs. personale?

6.1 Datele personale pe care ni le oferiţi:
Putem colecta, stoca şi utiliza următoarele tipuri de date personale:
A. Date colectate pe site-urile/platformele aflate în proprietatea GLOBAL MARKETING IT S.R.L., sunt:

 • informaţii despre computerul dvs. şi despre vizitele şi utilizarea acestui site web (inclusiv adresa dvs. IP, locaţia geografică, tipul si versiunea browserului, sistemul de operare, sursa de recomandare, durata vizitei, vizualizările de pagină si căile de navigare ale site-ului);
 • informaţiile pe care ni le furnizati la crearea conturilor pe site-urile enumerate la art. 5 (inclusiv informatiile dvs. de contact);
 • informaţiile pe care ni le furnizati în scopul de a va abona la notificarile prin e-mail privind informari despre produsele afisate pe site-ul nostru (inclusiv numele si adresa dvs. de e-mail);
 • informaţiile pe care ni le furnizati atunci când utilizati serviciile sau informaţiile care sunt generate in timpul utilizarii acestor servicii (inclusiv calendarul, frecventa si modelul utilizării serviciilor);
 • informaţiile conţinute în sau legate de orice comunicare pe care o trimiteţi prin acest site (inclusiv corespondenţa cu noi, conţinutul comunicării si datele asociate cu comunicarea); 
 • informaţiile pe care le furnizati atunci când achiziţionaţi produsele de pe site-ul nostru;

  7. Temeiurile legale de prelucrare a datelor
  a)Executarea unui contract, conform art. 6 alin. (1) lit. b din GDPR;
  Datele personale ale angajaţilor, clienţilor, potențialilor clienți, furnizori, colaboratori în baza contractelor privind cesiunea drepturilor de autor, parteneri si alţii asemenea, pot fi procesate în scopul de a încheia, de a executa și de a finaliza un contract. În acest sens, prelucrarea este necesară: pentru un contract pe care persoana vizată l-a încheiat în nume propriu; sau întrucât persoana vizată a făcut demersuri înainte de încheierea unui contract.
  b) Consimţământ, conform art. 6 alin. (1) lit. a din GDPR, pentru prelucrarea datelor cu caracter personal speciale, pentru profilare, pentru participarea la analize de piață/sondaje, pentru comunicarea cu persoana vizată în scopuri de marketing.
  c) Conformitatea cu obligațiile legale conform art.6 alin. (1) lit. c din GDPR, dacă trebuie să respectăm o obligație legală prevazută fie de legile aplicabile specifica relaţiilor
  de muncă, contabilitate, audit, drepturi de autor si alte legi incidente în activitatea operatorului.

  8. Categoriile de destinatari către care se pot transmite datele personale colectate
  Nu vom dezvălui datele cu caracter personal pe care le colectăm despre dumneavoastră, cu excepția cazurilor descrise în această Politică sau în notificări separate furnizate în legătură cu anumite activități.
  Vă putem partaja datele cu caracter personal în următoarele împrejurări si către următorii destinatari: personalul GLOBAL MARKETING IT S.R.L.,terţe persoane (împuterniciţi, operatori asociaţi, operatori independenţi din perspectiva Regulamentului (UE) 2016/679), la care operatorul apelează din raţiuni de business, de cele mai multe ori fiind servicii specializate, profesioniste care pot gestiona volumele şi tehnologiile necesare prin care GLOBAL MARKETING IT S.R.L., să îşi poată exercita activitatea (ex. furnizori de servicii care oferă sprijin administrativ, profesional și tehnic, parteneri de afaceri, etc), către autoritățile guvernamentale sau de aplicare a legii, dacă suntem obligați să facem acest lucru prin lege, cum ar fi de exemplu: Agenția Națională de Administrare Fiscală, Inspectoratul Teritorial de Muncă, Casa de Asigurări de Sănătate și Casa de Pensii, pentru depunerea de diverse cereri si formulare, precum si alte autorități pentru îndeplinirea altor obligații legale. De asemenea, vă putem partaja datele cu caracter personal cu instanțe de judecată, autorități de reglementare sau avocați sau alte persoane daca se dovedește necesar în mod just în vederea constatării, exercitării sau apărării unui drept în justiție sau a unui drept natural, sau în scopul unui proces de soluționare alternativa, confidențiala a diferendelor.

Cu excepția celor detaliate mai sus, noi nu vom divulga, comercializa sau împrumuta vreodată
niciuna dintre datele dvs. personale vreunui terţ fără a vă anunța, sau, dacă este cazul, fără a obține în prealabil consimțământul dvs.


9. Transferul datelor cu caracter personal
Informaţiile pe care le colectam de la dvs. vor fi prelucrate în Spatiul Economic European şi pot ajunge si în afara Spatiului Economic European, în functie de scopul prelucrarii, societatea GLOBAL MARKETING IT S.R.L., va aplica garantii adecvate pentru a proteja confidentialitatea şi securitatea datelor dvs. personale în timpul transferului şi pentru a le utiliza numai în conformitate cu relatia dvs. cu societatea GLOBAL MARKETING IT S.R.L., si cu practicile descrise în aceasta Politica de confidentialitate. Orice transfer de date se va efectua cu respectarea cerințelor de securitate la care sunt supuse procesările din cadrul Comunității Europene, a căror componenta o reprezintă respectarea standardelor UE privind prelucrarea datelor personale, asigurând astfel îndeplinirea dezideratelor prevăzute de legislația în materie de protecție a datelor cu caracter personal.


10. Drepturile dvs.


Regulamentul GDPR oferă anumite drepturi persoanelor vizate, dupa cum urmează:

a.Dreptul la informare si de acces, la datele dvs, ceea ce înseamnă că puteţi solicita o
confirmare din partea operatorului dacă prelucrează sau nu datele cu caracter personal care vă privesc şi în caz afirmativ, acces la datele respective, precum şi la informaţii privind modalitatea în care sunt prelucrate datele;
b.Dreptul de interventie asupra datelor, constând în posibilitatea de a obţine la cerere şi în mod gratuit rectificarea, actualizarea, blocarea, restricţionarea sau ştergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, în special a datelor inexacte, a datelor care nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau atunci cand va retrageţi consimţământul pe baza căruia are loc prelucrarea;
c.Dreptul la rectificarea (corectarea) datelor dvs. personale prelucrate de noi dacă acestea sunt inexacte sau nu mai corespund realităţii.
d.Dreptul la stergerea datelor, sau „dreptul de a fi uitat” presupune dreptul de a solicita
ştergerea datelor care vă privesc, în anumite circumstanţe, precum: (i) datele personale nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; (ii) datele dumneavoastră au fost prelucrate ilegal, (iii) prelucrarea datelor a avut loc pe baza consimţamântului dvs., iar acesta a fost retras;
e.Dreptul la restrictionarea prelucrarii, presupune dreptul de a solicita încetarea prelucrării în anumite circumstanţe, precum: (i) dvs. contestaţi exactitatea datelor pe perioada ce ne-ar permite verificarea exactităţii acelor date si (ii) datele dvs. au fost prelucrate ilegal, iar dvs. vă opuneţi ştergerii acestora, solicitând restricţionarea utilizării lor.
f.Dreptul la portabilitatea datelor, ceea ce înseamnă că atunci când este fezabil din punct de vedere tehnic,,vom putea - la cererea dvs.- să vă furnizăm datele personale sau sa le transmitem direct unui alt operator. Dacă accesul nu poate fi furnizat într-un interval de timp rezonabil, vă vom furniza o dată la care informaţiile vor fi transmise;
g.Dreptul la opozitie, vizează dreptul de a vă opune prelucrării datelor personale din motive întemeiate şi legitime legate de situaţia particulară în care vă aflati. Totodată aveti dreptul de a vă opune în orice moment, în mod gratuit şi fără nici o justificare, ca datele să fie prelucrate în scopuri comerciale sau de marketing direct efectuat de către Operator;
h. Alte drepturi garantate de dispozitiile legale în materie:
dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, bazate exclusiv pe prelucrarea
automată inclusiv crearea de profiluri; dreptul de a vă adresa justiţiei, pentru apărarea oricăror drepturi garantate de lege; dreptul de a fi notificat de către Operator privind breșe de securitate care au/ar putea avea impact asupra datelor persoanelor vizate.

In vederea exercitării drepturilor menţionate mai sus, persoanele vizate vor transmite o cerere scrisă, semnată si datată, prin poştă la sediul operatorului sau electronic, la adresa de email a responsabilului cu protecţia datelor: dpo@global-marketing.ro. Persoana vizată va primi un răspuns în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai târziu de o lună de zile de la primirea acesteia. 

În afară de drepturile mentionate mai sus, persoanele vizate se vor putea adresa cu o plângere împotriva modului de prelucrare a datelor, direct către GLOBAL MARKETING IT S.R.L., în care vor arăta solicitarea, motivul nemulţumirii sau/şi drepturile pe care le consideră că i-au fost încălcate sau vor putea transmite o plângere către Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal www.dataprotection.ro dar nu mai devreme de 30 zile de la înaintarea unei plângeri către Operator. Datele de contact ale Autoritatii Nationale de Protectie a Datelor cu caracter personal sunt urmatoarele:

Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal
Adresa: Bucuresti, b-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, sector 1, cod postal 010336 Pagina de internet: http://www.dataprotection.ro;
Adresa de email: anspdcp@dataprotection.ro Telefon:+40.318.059.211;+40.318.059.212
Fax: +40.318.059.602

11. Pastrarea datelor cu caracter personal
Datele dvs. personale sunt stocate de către GLOBAL MARKETING IT S.R.L. pe serverele închiriate de la un partener extern aflat în Uniunea Europeană. Datele dvs. cu caracter personal vor fi șterse sau eliminate atunci când nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost primite sau atunci când solicitați ștergerea datelor, prin exercitarea dreptului de a fi uitat, societatea GLOBAL MARKETING IT S.R.L., nu mai are obligația legală de a continua să stocheze datele respective. Fără a aduce atingere celorlalte prevederi ale acestei sectiuni, vom păstra informatii si documente (inclusiv documente electronice), care contin date cu caracter personal, în măsura în care suntem obligaţi să facem acest lucru prin lege; în cazul în care informaţiile / documentele sunt relevante pentru orice procedură judiciară în curs sau potenţială, si pentru a stabili, exercita sau apăra drepturile noastre legale (inclusiv furnizarea de informatii altor persoane în scopul prevenirii fraudei).


12. Prelucrarea datelor minorilor

GLOBAL MARKETING IT S.R.L., acordă o importanţă deosebită protecţiei datelor cu caracter personal aparţinând minorilor. Datele minorilor care au mai puţin de 16 ani, nu vor fi prelucrate în lipsa acordului obţinut în prealabil de la părinţi sau reprezentantul legal. In acest sens, GLOBAL MARKETING IT S.R.L., îşi rezervă dreptul de a întreprinde măsuri rezonabile pentru a verifica dacă persoana a împlinit vârsta minimă necesară pentru a îsi exprima propriul consimţământ sau pentru verificarea faptului dacă persoana care exprimă consimţământul în numele minorului este titularul răspunderii părinteşti.


13. Securitatea datelor personale


Pentru a vă proteja confidenţialitatea datelor şi a informaţiilor personale pe care le transmiteţi prin utilizarea acestui site web, vom menţine garanţii fizice, tehnice şi administrative. Actualizăm şi testăm tehnologia noastră de securitate în mod continuu. Restrictionăm accesul la datele dvs. personale doar acelor angajaţi care trebuie să ştie acele informaţii pentru a vă oferi beneficii sau servicii. In plus, instruim angajatii noştri cu privire la importanta confidenţialităţii şi securităţii informaţiilor dvs. Dacă apare o scurgere de date cu caracter personal, vom face totul pentru a o elimina şi pentru a evalua un nivel de risc legat de scurgere în conformitate cu politica noastră privind încălcarea datelor cu caracter personal. In cazul în care se constată că scurgerea poate duce la vatămari fizice, materiale sau nemateriale pentru dvs. (de exemplu, discriminare, furt de identitate, fraudă sau pierdere financiară), vă vom contacta fără întârzieri nejustificate, cu exceptia cazului în care legea prevede altfel. Toate demersurile noastre vor fi luate în deplină cooperare cu Autoritatea Naţională de Supraveghere.


14. Modificari ale politicii privind confidentialitatea


Este posibil să actualizăm din când în când acest document de informare prin publicarea unei noi versiuni pe acest site web. Având în vedere că legile privind protecţia datelor cu caracter personal, interpretările organelor de stat, recomandările autorităţilor de supraveghere se schimbă si se îmbunătaţesc din când în când, este posibil ca această politică privind confidenţialitatea şi condiţiile de utilizare să se schimbe şi ea. Ne rezervăm dreptul de a modifica în orice moment, din orice motiv şi fără notificare acest document de informare. Orice modificare a politicii noastre de confidenţialitate va fi afişată pe această pagină, astfel încât sa fiţi conştienţi de politicile noastre. Dispoziţiile conţinute în prezentul document înlocuiesc toate anunţurile sau declaraţiile anterioare privind practicile noastre de confidenţialitate termenii şi condiţiile care guvernează utilizarea acestui site web.


15. Site-urile terţe părţi
Acest site poate include hyperlinkuri si detalii despre site-urile web ale unor terte parti. Nu avem niciun control si nu suntem responsabili pentru politicile si practicile de confidenţialitate ale unor terţe părti.
17. Despre cookie-uri
Asa cum este valabil pentru cele mai multe dintre site-urile web, acest site colectează automat anumite informaţii si le stocheaza în fişierele jurnal. Acestea includ adresele Protocolului Internet (IP), locaţia geografică a computerului sau a dispozitivului, tipul de browser, sistemul de operare si alte informaţii despre vizitarea acestui site, de exemplu, paginile vizualizate. Aceste informaţii sunt utilizate pentru a îmbunătăţi acest site web si, datorită acestei îmbunatăţiri constante, pentru a servi mai bine utilizatorilor noştri. Adresa dvs. IP poate fi, de asemenea, utilizată pentru a diagnostica problemele cu serverul nostru, pentru a administra site, pentru a analiza tendinţele, pentru a urmări navigarea unui utilizator pe site şi pentru a colecta informaţii demografice, pentru a ne ajuta să întelegem preferinţele vizitatorilor şi nevoile acestora.

Acest site utilizează, de asemenea, cookie-uri. Pentru mai multe detalii privind cookie-urile, vă
rugăm să accesati: ……………………………………….

17. Securitatea site-ului
Nu putem garanta că transmisiile de date pe Internet pot fi 100% sigure. In consecinţă, nu putem
asigura sau garanta securitatea informaţiilor pe care le transmiteti şi întelegeti că orice informaţie
pe care o transferati pe aplicaţia BUSSK.RO SAU BUSSK.COM se face pe propriul dvs. risc. Cu toate acestea, operatorul foloseşte măsuri de securitate a site-ului în conformitate cu cele mai bune practici pentru a proteja site-ul web, e-mailurile si listele de corespondenţă. Aceste măsuri includ măsuri tehnice, procedurale, de monitorizare si de urmarire destinate să protejeze datele de folosirea incorecta şi accesul persoanelor neautorizate.

Suntem conştienţi că pot apărea incidente precum: dezvăluirea, pierderea, modificarea sau distrugerea datelor sau incursiunea incorectă sau neautorizată. In aceste situaţii, obiectivele noastre sunt să luăm măsuri rapide pentru a izola problema, pentru a asigura sau restabili funcţionalitatea corespunzătoare a site-ului şi pentru a minimiza neplăcerile utilizatorilor noştri. Dacă este necesar societatea GLOBAL MARKETING IT S.R.L., va notifica autorităţile competente despre aceste incidente de utilizare incorectă sau incursiune neautorizata pe site-urile sale. 

18. Intrebări, nelămuriri, reclamaţii


Dacă aveti întrebări cu privire la informaţiile dvs. personale sau dacă doriţi să vă exercitaţi
drepturile sau aveti nelămuriri sau reclamaţii, vă rugăm să ne contacaţi prin trimiterea unui e-mail la responsabilul pentru protectia datelor la dpo@global-marketing.ro 
Totodată, ne puteţi trimite o solicitare în acest sens şi în format letric, la adresa sediului societăţii situat în Bucuresti, Str. Sold. Tane Dumitru, nr. 222, Sector 2.